Naš vrtec

val-4-leta

Val, 4 leta

Spoštovani starši

V času nenehnih sprememb in dogajanj, mi ostajamo isti. Naklonjeni smo dobrim medosebnim odnosom in komunikaciji, namenjeni vsem otrokom in staršem, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo ali veroizpoved. Smo javni zavod in med drugim upoštevamo tudi nacionalni dokument, ki v načelih jasno opredeljuje načelo enakih možnosti.

Vizija

Strokovno delo se v našem vrtcu pozna, saj je tu veliko otrok, sodelovanje in dobro počutje doma.

Poslanstvo

Smo vrtec po meri otrok, staršev in delavcev, ki uresničuje cilje in načela kurikula, z upoštevanjem pričakovanj in pravic vseh na skupni poti.

Cilji in naloge

Upoštevamo otrokove pravice in potrebe (možnost izbire, pravica do drugačnosti, spoštovanje zasebnosti).

Skrbimo za medsebojno povezovanje in sodelovanje med družino in vrtcem ter širšim družbenim okoljem.

Ustvarjamo pogoje za dobro klimo in kulturo ter nudimo možnosti za strokovno in osebno rast vseh delavcev vrtca.

Vrednote

V vrtcu sledimo naslednjim vrednotam: sprejemanje, spoštovanje, strpnost, sodelovanje, strokovnost, odprta komunikacija, odgovornost, pozitivna klima, ki jih vključujemo v življenje preko metod aktivnega učenja.

 Naše delovanje

Vrtec je bil vključen v različne projekte, ki so prerasli v način našega razmišljanja in delovanja:

 • ZDRAV VRTEC – promocija zdravja v vrtcu, spodbujanje zdravega načina življenja v vsakodnevnih dejavnostih.
 • TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK – promocija zdrave prehrane, poudarek na pomenu zajtrka in lokalno pridelane hrane.
 • EKO VRTEC – v nacionalnem in mednarodnem programu graditev okolju prijaznih vrednot preko različnih podprojektov.
 • KORAK ZA KORAKOM – na otroka osredotočena metodologija dela, ki temelji na humanističnih pristopih k vzgoji in izobraževanju v zgodnjem otroštvu, poudarek na individualizaciji.
 • MODEL KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (KZP) – v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje iskanje učinkovitih in inovativnih pristopov za dosego uspešnosti in učinkovitosti, ki vodi k povečanju zadovoljstva otrok, staršev, zaposlenih in širše družbe.
 • MREŽA MENTORSKIH VRTCEV – v sodelovanju z ZRSŠ izmenjava modelov dobre prakse zunaj našega vrtca.
Otroci se pred kosilom pogovarjajo, kaj so včeraj jedli doma. Neža: »Doma sem jedla komfri.« - Anekdota našega vrtca

Podatki o vrtcu

Vrtec “Otona Župančiča” Slovenska Bistrica je javni zavod. Ustanovile so ga Občine Slov. Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec “Otona Župančiča” Slovenska Bistrica, Ur. list RS, št. 81/08, 41/11, 18/12, 66/13.

Predšolska vzgoja v vrtcu je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja. Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka, izboljšanje kvalitete življenja otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Zavod izvaja javno veljavne programe za predšolske otroke od končanega porodniškega dopusta (približno 11 mesecev otrokove starosti) do vstopa v šolo ter za predšolske otroke s posebnimi potrebami.

Sedež zavoda, ki opravlja skupne naloge za vse enote vrtca, je v Slov. Bistrici, kjer deluje tudi uprava s službami.

Vrtec ima svoje enote v občini Slovenska Bistrica (Slovenska Bistrica, Zg. Polskava, Sp. Polskava, Pragersko, Zg. Ložnica, Tinje, Kebelj in Šmartno na Pohorju), v občini Poljčane (Poljčane in Studenice), v občini Oplotnica (Oplotnica in Prihova) ter in občini Makole.

Organiziranost vrtca

Uprava

Zidanškova 1/a
2310 Slovenska Bistrica
Ravnateljica vrtca
Aleksandra Pirš, dipl. vzg.
Organizira, vodi in predstavlja vrtec. Je pedagoški vodja ter poslovodni organ zavoda in opravlja naloge, ki so določene z zakonom.
02/ 80 51 422

Pomočnice ravnateljice
Judita Kamenšek, dipl. vzg.
Izvaja pedagoško svetovanje in realizacijo načrtov, vodenje projektov ter opravljanje zadolžitev po nalogu ravnateljice. Pedagoško vodi enote: Ciciban, Marinškov dom, Zg. Ložnica, Prihova in Oplotnica.
Njena pisarna se nahaja v enoti Ciciban, Tomšičeva 1, Slov. Bistrica.
02/ 80 51 440

Nina Borko Bezjak, dipl. vzg.
Izvaja pedagoško svetovanje in realizacijo načrtov, vodenje projektov ter opravljanje zadolžitev po nalogu ravnateljice. Pedagoško vodi enote: Sonček, Ozka ulica, Šmartno, Kebelj in Tinje.
Njena pisarna se nahaja na sedežu vrtca, Zidanškova 1a, Slov. Bistrica.
02/ 80 51 429

Romana Žnidar, dipl. vzg.
Izvaja pedagoško svetovanje in realizacijo načrtov, vodenje projektov ter opravljanje zadolžitev po nalogu ravnateljice. Pedagoško vodi enote: Poljčane, Studenice, Makole, Sp. Polskava, Zg. Polskava in Pragersko.
Njena pisarna se nahaja v enoti Poljčane, Dravinjska cesta 28, Poljčane.
02/ 80 33 463

Svetovalni delavki
Tanja Hecl, univ. dipl. soc. ped.
Sodeluje z vodstvom vrtca in strokovnimi delavci pri načrtovanju ter evalvaciji razvoja vrtca. Vodi vpis otrok v vrtec. Svetovalno delo opravlja v enotah: Sonček, Zg. Polskava, Sp. Polskava, Kebelj, Tinje, Šmartno na Pohorju, Poljčane, Studenice in Makole.
Njena pisarna se nahaja na sedežu vrtca, Zidanškova 1a, Slov. Bistrica.
02/ 80 51 426

Saša Korez, mag. prof. ped.
Sodeluje z vodstvom vrtca in strokovnimi delavci pri načrtovanju ter evalvaciji razvoja vrtca. Vodi vpis otrok v vrtec. Svetovalno delo opravlja v enotah: Ciciban, Marinškov dom, Ozka ulica, Pragersko, Zg. Ložnica, Prihova in Oplotnica.
Njena pisarna se nahaja v enoti Ciciban, Tomšičeva 1, Slov. Bistrica.
02/ 80 51 449

Organizatorka prehrane
Petra Lozinšek, univ. dipl. inž. živ. teh.
Sodeluje z vodstvom vrtca, vodi prehrano in javna naročila.
Njena pisarna se nahaja v enoti Ciciban, Tomšičeva 1, Slov. Bistrica.
02/ 80 51 446

Organizatorka zdravstveno higienskega režima
Nataša Obreht, dipl. sanit. inž.
Sodeluje z vodstvom vrtca, vodi zdravstveno higiensko področje in javna naročila.
Njena pisarna se nahaja v enoti Poljčane, Dravinjska cesta 28, Poljčane.
02/ 80 33 456

Finančno – administrativna služba

Poslovna sekretarka
Mojca Juhart, mag. poslov. ved
02/ 80 51 420

Vodja računovodstva
Knjigovodkinja - obračun plač
Plačila staršev
Sara Pristovnik, univ. dipl. ekon.
02/ 80 51 428

Vzdrževalci, tehnična služba

Za vzdrževanje zgradb, igrišč, naprav in opreme skrbijo vzdrževalci.

Kuharice in kuharji dnevno pripravljajo tri obroke hrane.

V največjem bistriškem vrtcu imamo pralnico, v kateri peremo večino perila.

Za higieno prostorov skrbijo čistilke.

Vodja vzdrževalcev
4 Občine
16 Enot
83 Oddelkov
166 Vzgojiteljev
1391 Otrok

Sklad vrtca

Sklad Vrtca »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica je bil ustanovljen z namenom:

 • financiranja dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
 • nakupa nadstandardne opreme,
 • zviševanja standarda programa,
 • financiranja udeležbe otrok iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

Sklad upravlja upravni odbor v sestavi:

 • Andreja Supé, predsednica odbora in predstavnica zavoda,
 • Katja Stegne, namestnica predsednice odbora in predstavnica zavoda,
 • Alenka Romih, predstavnica zavoda,
 • Majda Klajnšek, predstavnica zavoda,
 • Manuela Breznik, predstavnica staršev,
 • Mija Pivec, predstavnica staršev,
 • Vesna Žorman, predstavnica staršev.

V kolikor želite več informacij, nas pokličite na telefonsko številko 02 80 51 420 (splošne informacije) oz. nam pišite na elektronski naslov: info@vrtec-slobistrica.si

Sredstva sklad pridobiva iz prispevkov fizičnih oseb, donacij, zbiralnih akcij, zapuščin in drugih virov, do katerih je lahko upravičen na podlagi veljavnih predpisov.


Spoštovani donatorji, vsak prispevek je dobrodošel.

Sredstva se zbirajo na TRR št.: SI56 0131 3603 0641 683 s pripisom ZA SKLAD VRTCA ali QR koda

Ikona povečajQR koda

Znesek na QR kodi je 5€, a ga lahko pred potrditvijo plačila spremenite.

Hvala vam za vašo podporo in zaupanje.

Upravni odbor sklada Vrtca »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica

Varstvo osebnih podatkov

Vrtec "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica
Zidanškova 1 A
2310 Slovenska Bistrica

Dostopnost spletišča

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje