Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica Vrtec Slovenska Bistrica 02 / 80 51 420 vrtec.slo-bistrica@guest.arnes.si

Naš vrtec

val-4-leta

Val, 4 leta

Spoštovani starši

V času nenehnih sprememb in dogajanj, mi ostajamo isti. Naklonjeni smo dobrim medosebnim odnosom in komunikaciji, namenjeni vsem otrokom in staršem, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo ali veroizpoved. Smo javni zavod in med drugim upoštevamo tudi nacionalni dokument, ki v načelih jasno opredeljuje načelo enakih možnosti.

Vizija

Strokovno delo se v našem vrtcu pozna, saj je tu veliko otrok, sodelovanje in dobro počutje doma.

Poslanstvo

Smo vrtec po meri otrok, staršev in delavcev, ki uresničuje cilje in načela kurikula, z upoštevanjem pričakovanj in pravic vseh na skupni poti.

Cilji in naloge

Upoštevamo otrokove pravice in potrebe (možnost izbire, pravica do drugačnosti, spoštovanje zasebnosti).

Skrbimo za medsebojno povezovanje in sodelovanje med družino in vrtcem ter širšim družbenim okoljem.

Ustvarjamo pogoje za dobro klimo in kulturo ter nudimo možnosti za strokovno in osebno rast vseh delavcev vrtca.

Vrednote

V vrtcu sledimo naslednjim vrednotam: sprejemanje, spoštovanje, strpnost, sodelovanje, strokovnost, odprta komunikacija, odgovornost, pozitivna klima, ki jih vključujemo v življenje preko metod aktivnega učenja.

 Naše delovanje

Vrtec je bil vključen v različne projekte, ki so prerasli v način našega razmišljanja in delovanja:

  • ZDRAV VRTEC – promocija zdravja v vrtcu, spodbujanje zdravega načina življenja v vsakodnevnih dejavnostih.
  • TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK – promocija zdrave prehrane, poudarek na pomenu zajtrka in lokalno pridelane hrane.
  • EKO VRTEC – v nacionalnem in mednarodnem programu graditev okolju prijaznih vrednot preko različnih podprojektov.
  • KORAK ZA KORAKOM – na otroka osredotočena metodologija dela, ki temelji na humanističnih pristopih k vzgoji in izobraževanju v zgodnjem otroštvu, poudarek na individualizaciji.
  • MODEL KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (KZP) – v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje iskanje učinkovitih in inovativnih pristopov za dosego uspešnosti in učinkovitosti, ki vodi k povečanju zadovoljstva otrok, staršev, zaposlenih in širše družbe.
  • MREŽA MENTORSKIH VRTCEV – v sodelovanju z ZRSŠ izmenjava modelov dobre prakse zunaj našega vrtca.
Vzgojiteljica vpraša deklico: "Koliko je 1 + 1?" Ker se deklica ne odzove, vzgojiteljica pokaže s prsti in ponovno vpraša: "Če imaš en bonbon in ti mamica kupi še en bonbon, koliko bonbonov imaš skupaj?" Deklica pove odločno: "Ne, ne, midve z mamo sma cel pakl kupli!" - Anekdota našega vrtca

Podatki o vrtcu

Vrtec “Otona Župančiča” Slovenska Bistrica je javni zavod. Ustanovile so ga Občine Slov. Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec “Otona Župančiča” Slovenska Bistrica, Ur. list RS, št. 81/08, 41/11, 18/12, 66/13.

Predšolska vzgoja v vrtcu je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja. Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka, izboljšanje kvalitete življenja otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Zavod izvaja javno veljavne programe za predšolske otroke od končanega porodniškega dopusta (približno 11 mesecev otrokove starosti) do vstopa v šolo ter za predšolske otroke s posebnimi potrebami.

Sedež zavoda, ki opravlja skupne naloge za vse enote vrtca, je v Slov. Bistrici, kjer deluje tudi uprava s službami.

Vrtec ima svoje enote v občini Slovenska Bistrica (Slovenska Bistrica, Zg. Polskava, Sp. Polskava, Pragersko, Zg. Ložnica, Tinje, Kebelj in Šmartno na Pohorju), v občini Poljčane (Poljčane in Studenice), v občini Oplotnica (Oplotnica in Prihova) ter in občini Makole.

Organiziranost vrtca

Uprava

Zidanškova 1/a
2310 Slovenska Bistrica
Ravnateljica vrtca
Stanislava Stegne, dipl. vzg.
Organizira, vodi in predstavlja vrtec. Je pedagoški vodja ter poslovodni organ zavoda in opravlja naloge, ki so določene z zakonom.
02/ 80 51 422

Pomočnice ravnateljice
Judita Kamenšek, dipl. vzg.
Izvaja pedagoško svetovanje in realizacijo načrtov, vodenje projektov ter opravljanje zadolžitev po nalogu ravnateljice. Pedagoško vodi enote: Ciciban, Marinškov dom, Zg. Ložnica, Prihova, Oplotnica.
02/ 80 51 440

Aleksandra Pirš, dipl. vzg.
Izvaja pedagoško svetovanje in realizacijo načrtov, vodenje projektov ter opravljanje zadolžitev po nalogu ravnateljice. Pedagoško vodi enote: Poljčane, Studenice, Makole, Sp. Polskava, Zg. Polskava, Pragersko.
02/ 80 33 463

Nina Borko Bezjak, dipl. vzg.
Izvaja pedagoško svetovanje in realizacijo načrtov, vodenje projektov ter opravljanje zadolžitev po nalogu ravnateljice. Pedagoško vodi enote: Sonček, Ozka ulica, Šmartno, Kebelj, Tinje.
02/ 80 51 429

Svetovalna delavka
Tanja Hecl, univ. dipl. soc. ped.
Sodeluje z vodstvom vrtca in strokovnimi delavci pri načrtovanju ter evalvaciji razvoja vrtca. Vodi vpis otrok v vrtec.
02/ 80 51 426

Organizatorka prehrane
Petra Lozinšek, univ. dipl. inž. živ. teh.
Sodeluje z vodstvom vrtca, vodi prehrano in javna naročila.
02/ 80 51 446

Organizatorka zdravstveno higienskega režima
Nataša Obreht, dipl. sanit. inž.
Sodeluje z vodstvom vrtca, vodi zdravstveno higiensko področje in javna naročila.
02/ 80 33 456

Finančno – administrativna služba

Poslovna sekretarka
Vodja računovodstva
Alenka Romih, dipl. ekon.
02/ 80 51 424

Knjigovodkinja - obračun plač
Plačila staršev

Vzdrževalci, tehnična služba

Za vzdrževanje zgradb, igrišč, naprav in opreme skrbijo vzdrževalci.

Kuharice in kuharji dnevno pripravljajo tri obroke hrane.

V največjem bistriškem vrtcu imamo pralnico, v kateri peremo večino perila.

Za higieno prostorov skrbijo čistilke.

Vodja vzdrževalcev
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
Vrtec Slovenska Bistrica
,
Zidanškova 1 A
, 2310 Slovenska Bistrica
02 / 80 51 420
,   02 / 80 51 430 (faks)

Pišite nam

Imate vprašanje, predlog ali potrebujete nasvet? Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.